S.N शैक्षिक संस्थाकाे प्रकार तह विद्यालयकाे नाम वडा नं. स्थापना मितिः सम्पर्क नं. इमेल जम्मा शिक्षक दर्बन्दी महिला शिक्षक दर्बन्दी प्राथमिक तहमा महिला शिक्षक दर्बन्दी आधारभुत तहमा महिला शिक्षक दर्बन्दी माध्यमिक तहमा महिला शिक्षक दर्बन्दी पुरूष शिक्षक दर्बन्दी प्राथमिक तहमा पुरूष शिक्षक दर्बन्दी आधारभुत तहमा पुरूष शिक्षक दर्बन्दी माध्यमिक तहमा पुरूष शिक्षक दर्बन्दी जम्मा शिक्षक संख्या जम्मा महिला शिक्षक संख्या प्राथमिक तहमा महिला शिक्षक संख्या आधारभुत तहमा महिला शिक्षक संख्या माध्यमिक तहमा महिला शिक्षक संख्या जम्मा पुरूष शिक्षक संख्या प्राथमिक तहमा पुरूष शिक्षक संख्या आधारभुत तहमा पुरूष शिक्षक संख्या माध्यमिक तहमा पुरूष शिक्षक संख्या विषयगत शिक्षक संख्या इन्टरनेट सुविधा इन्टरनेट प्रयाेग गर्ने पुरूष शिक्षक संख्या इन्टरनेट प्रयाेग गर्ने महिला शिक्षक संख्या छात्रा संख्या पूर्व प्राथमिक तह (छात्रा) आधारभुत तह (छात्रा) माध्यमिक तह (छात्रा) छात्र संख्या पूर्व प्राथमिक तह (छात्र) आधारभुत तह (छात्र) माध्यमिक तह (छात्र) खुद भर्नादर (पूर्व प्राथमिक) खुद भर्नादर (आधारभुत) खुद भर्नादर (माध्यमिक) निरन्तरता दर (पूर्व प्राथमिक) निरन्तरता दर (आधारभुत) निरन्तरता दर (माध्यमिक) सिकाई उपलब्धी दर कक्षा ८ सिकाई उपलब्धी दर कक्षा १० सिकाई उपलब्धी दर कक्षा १२ उतिर्ण दर दर कक्षा ८ उतिर्ण दर दर कक्षा १० उतिर्ण दर दर कक्षा १२ भाैतिक पूवार्धार कच्ची भवन संख्या कच्ची काेठा संख्या पक्की काेठा संख्या पक्की भवन संख्या पुस्तकालय विज्ञान प्रयाेगशाला डेस्क बेञ्च खेलमैदान कम्पाउण्ड वाल चर्पी एकीकृत पाठ्यक्रम खानेपानी शैक्षिक गुणस्तर तथा बालमैत्री शिक्षा अपांगमैत्री सिकाइकुना प्रधानाध्यापक बालक्लव बालमैत्री अद्यावधिक विद्यालय सुधार योजना विद्यार्थी उतिर्ण दर जम्मा छात्र जम्मा छात्रा आधारभूत तह पुरा गर्ने (छात्र) आधारभूत तह पुरा गर्ने (छात्रा) छात्रवृत्ती वा अन्य सुविधा पाउने (छात्र) छात्रवृत्ती वा अन्य सुविधा पाउने (छात्रा) दिवा खाजा खान पाउने (छात्र) दिवा खाजा खान पाउने (छात्रा) कक्षा ९ मा प्राविधिक विषय लिने (छात्र) कक्षा ९ मा प्राविधिक विषय लिने (छात्र) कक्षा ११ मा विज्ञान विषय लिने (छात्र) कक्षा ११ मा विज्ञान विषय लिने (छात्र) छात्रवृत्ती तथा लक्षित सुविधा दलित छात्रवृत्ती पाउने (छात्र) दलित छात्रवृत्ती पाउने (छात्रा) अपाङ्ग छात्रवृत्ती पाउने (छात्र) अपाङ्ग छात्रवृत्ती पाउने (छात्र) जेहेन्दार छात्रवृत्ती पाउने (छात्र) जेहेन्दार छात्रवृत्ती पाउने (छात्रा) विपन्न छात्रवृत्ती पाउने (छात्र) विपन्न छात्रवृत्ती पाउने (छात्रा) अन्य सुविधा छात्रवृत्ती पाउने (छात्र) अन्य सुविधा छात्रवृत्ती पाउने (छात्र) F104 mgmtcom_count हाल सम्मकाे ब्यबस्थापन समिति संख्या प्रधानाध्यापकहरू id lat long
1 gov preprimary Matsyapokhari Aadharbhut School, Dhaje 4 2041-04-13 9842009148 X 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 3 16 0 3 25 0 4 3 0 6 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 yes no 47 yes no_compund both_toilet yes waterincamp 28 19 4 4 0 16 25 19 0 0 0 0 1 27.4906152 87.2628324
2 gov preprimary Singhadebi School, kapdane 4 2068-07-08 9849454101 Singhadevibasics@gmail.com 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 4 0 2 4 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 yes no 25 yes tarjali both_toilet yes waterincamp 4 4 1 2 0 3 4 4 0 0 0 0 2 27.4963148 87.2544635
3 gov preprimary Dharmadevi Aadharbhut School, Baksida 5 2045-05-12 9842106118 X 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 2 0 1 1 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 no no 10 yes no_compund combine_toilet yes waterincamp 5 10 1 3 0 9 5 10 0 0 0 0 3 27.4818988 87.2832515
4 gov preprimary Bhatbhoteni basic school, Mangmaya 5 2035-11-21 9862001452 X 4 4 0 2 5 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 no no 9 yes no_compund both_toilet yes waterincamp 3 4 0 0 0 5 7 8 0 0 0 0 4 27.4819996 87.2831805
5 gov secondary Dharmadebi Secondary School, Debitar 5 2018-08-21 9842108205 mabidevitar@gmail.com 1 1 2 0 6 0 1 2 2 0 6 2 7 79 25 3 73 10 5 7 0 5 69 0 57 53 0 19 28 0 7 15 4 1 yes yes 107 yes tarjali both_toilet yes waterincamp 68 88 6 13 0 78 66 67 0 0 0 0 5 27.4632145 87.2758726
6 gov secondary Prabhat Secondary School, Bardeu 2 2023-10-01 9762216127 Prabhtmavi516@gmail.com 1 0 0 0 9 2 1 0 2 0 9 2 8 58 13 13 58 18 100 99 99 90 90 85 56 52 0 100 100 0 0 0 17 6 yes yes 60 no no_compund both_toilet yes waterincamp 100 100 7 4 6 56 64 56 0 0 0 0 6 27.4679278 87.1619907
7 gov primary Bikas Basic school sobak 2 2061-12-10 9866324945 x 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 5 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 no no 1 no no_compund combine_toilet no waterincamp 1 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 7 27.4800004 87.1809846
8 gov primary Gauri Aadarbhut school. Yaphudada 2 2030-09-01 9861242585 gauri aabi @gmail.com 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 4 10 0 1 13 0 2 0 0 6 21 0 0 0 0 0 0 0 2 4 11 3 no no 15 yes tarjali both_toilet yes waterincamp 100 95 2 1 1 12 13 14 0 0 0 0 8 27.4681399 87.1743370
9 gov primary Deurali Adharbhut School, Sanidada 2 2054-12-01 9862137286 9862137286 1 1 0 0 3 0 1 3 0 0 4 0 3 30 0 3 44 0 8 92 0 90 94 0 0 0 0 100 0 0 3 8 4 2 yes no 45 yes no_compund both_toilet yes no_water 48 52 6 2 0 29 34 21 0 0 0 0 9 27.4828439 87.1953818
10 gov primary Jiban Jyoti Basic, Tale 2 2039-12-02 9742280716 9742280716 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 7 0 3 2 0 2 14 0 95 96 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 no no 7 yes no_compund both_toilet yes waterincamp 100 100 100 100 0 7 5 9 0 0 0 0 10 27.4769981 87.2083605
11 gov primary Ahale Aadharbhut school, Ahale 2 2045-01-18 9848502044 9863687638 1 3 0 0 4 0 1 3 0 0 4 0 6 46 0 3 38 0 100 100 0 85 90 0 65 0 0 100 0 0 4 8 0 0 no yes 32 yes tarjali both_toilet yes no_water 100 100 5 4 0 100 31 41 0 0 0 0 11 27.4593326 87.1989036
12 gov primary Sharada Lower Secondary School, Barkhe 1 2026-04-01 9844621720 X 1 2 0 0 6 0 1 6 0 0 6 0 0 35 0 6 43 0 2 68 0 4 10 0 85 0 0 100 0 0 3 7 1 4 no no 30 yes no_compund both_toilet yes waterincamp 50 35 3 4 0 35 33 25 0 0 0 0 12 27.4376033 87.2426003
13 private preprimary Gyanodaya vidyamandir English school 4 2074-01-02 9742271972 X 2 4 1 2 8 30 9 35 17 65 2 9 yes no 35 yes no_compund both_toilet yes waterincamp 44 38 10 13 27.4726610 87.2505661
14 gov secondary Saraswati Secondary School, Balaute 4 2016-05-13 9867902259 1 5 0 0 3 4 0 5 4 0 5 4 5 108 45 6 85 45 12 193 90 4 10 0 65 61 0 100 100 0 4 8 3 10 yes yes 100 yes tarjali both_toilet yes waterincamp 114 129 20 15 0 97 63 69 0 0 0 0 14 27.4694711 87.2457785
15 gov primary Shila Basic School, DhadGaun 1 2045-10-05 9849409438 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4 5 0 2 10 0 7 15 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 5 yes no 20 yes kachiwall both_toilet yes waterincamp 7 4 3 3 0 5 10 5 0 0 0 0 15 27.4561846 87.2360104
16 gov secondary Jalapa Secondary School, Dadagaun 3 2031-09-16 9842213427 9842213427 1 3 0 0 9 3 1 3 3 0 9 3 4 68 19 6 80 26 97 98 98 90 85 80 83 72 0 95 90 0 2 4 10 3 yes yes 80 yes tarjali both_toilet yes no_water 112 81 8 9 75 65 65 52 0 0 0 0 16 27.4924881 87.2088250
17 gov primary kharsu Aadharbhut school, Kharsu 3 2051-12-06 9845230019 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 5 0 1 9 0 67 65 0 82 85 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 yes no 18 yes tarjali both_toilet yes no_water 85 65 4 1 0 5 10 7 0 0 0 0 17 27.5106935 87.2252341
18 gov preprimary Janata Basic School, Loktam 1 2053-10-26 9842045430 X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 3 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 no no 9 yes no_compund combine_toilet yes waterincamp 4 3 0 2 0 4 4 3 0 0 0 0 18 27.4490542 87.2609569
19 gov primary Triveni Aadharbhut School, Besi 3 2066-01-17 9849578135 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4 0 6 2 0 70 90 0 85 80 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 no no 23 yes no_compund both_toilet yes no_water 95 90 2 2 0 4 7 8 0 0 0 0 19 27.5019841 87.2040815
20 gov preprimary Panchakanya Basic School, Chichila Bazar 1 2042-04-05 9843935987 X 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 5 0 1 3 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 yes no 8 yes no_compund both_toilet yes waterincamp 4 6 3 0 0 6 4 6 0 0 0 0 20 27.4637221 87.2298849
21 gov primary Shree diding adharabhuta school 2 2018-10-14 9846688294 x 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 4 11 0 1 17 0 100 100 0 94 95 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 no no 13 yes no_compund both_toilet yes no_water 85 90 100 95 0 16 24 25 0 0 0 0 21 27.5022999 87.2143337