वडा अनुसार जनसंख्या
घर मुली  विवरण
जातजाती अनुसार घरपरिवार संख्या
मातृभाषाको आधारमा जनसंख्या
धर्मको आधारमा जनसंख्या
साक्षरताको स्थिति
अपाङ्गताको स्थिति
वैवाहिक स्थिति
वत्तीको प्रमुख स्रोत